Etikettarkiv: religion

Håtuna Kyrka

Håtuna kyrka
Första kyrkan på platsen var troligen en träkyrka som tillkom under 1000-talet. Senare under 1100-talet uppfördes en liten kyrka av gråsten i romansk stil. Av denna kom kyrktornet och murpartier i nordvästra hörnet att ingå i nuvarande kyrkobyggnad som tillkom vid en genomgripande ombyggnad under 1300-talets första fjärdedel.

Sakristian
Kyrktornet byggdes på så att det blev ett av de högsta i landet. År 1691 tillkom fönster i norr. Omkring år 1700 blåste tornspiran ned och återuppbyggdes aldrig. Resterande delar av tornet revs under 1800-talet.

Håtuna Kyrka
Dess innertak försågs med tunnvalv av trä som spikades fast i takstolen som ännu finns kvar. Nuvarande tegelvalv slogs under 1400-talets tredje fjärdedel och därmed sänktes innertakets höjd från tidigare 13 meter till nuvarande 10 meter. Vid samma tid uppfördes vapenhuset.

Vapenhus och Begravningskapell
Utbyggnaden till vänster är kyrkans vapenhus som är uppfört senare än huvudkroppen. Utbyggnaden till vänster är det gamla vapenhuset som fått sin ingång igenmurad och konverterats till begravningskapell i stället.

Sakristian
Utbyggnaden till höger är den moderna sakristian i kyrkan. Här kom jag inte in för att ta några bilder denna gång då prästen redan var där för att förbereda sig inför dagens gudstjänst.

Begravningskapellets fönster
Fönster in till gravkapellet. De små fönstren på var sidan om rummet ger ett mycket speciellt ljus in till kapellet.

Runstenen
I vapenhuset står en bevarad runsten skyddad. Det finns ytterligare en runsten i närheten som har använts som trappsten till kyrkan men nu är uppställd till beskådande.

Sköldar
Sköldar Detaljer ur den norra väggen i kyrkan som visar sex stycken prominenta sköldar i trä.

Begravningskapellet
Begravningskapellet Gravkapellet från insidan. Ett ganska litet rum som för länge sedan var vapenrum till kyrkan i västlig riktning. Senare sattes ingången igen och rummet gjordes om till andaktsrum för begravningar. Notera de runda små fönstren på var sida (endast ett syns i bild) som ger ett mycket intressant ljusspel i rummet.

Interiör i huvuddelen
Håtuna kyrka sedd från dopfunten framme vid altaret. Orgeln uppe på balustraden är magnifik, takmålningarna är helt enkelt underbara och kyrkan känns ljus och luftig, åtminstone i dag. Detta är en av de vackraste svenska kyrkor som jag har varit in i måste jag säga.

Orgel
Orgel Den rikt utsmyckade orgeln med fasadpiporna väl putsade. Exakt vem som byggde orgeln vet jag inte säkert, jag har hittat en smula motstridiga uppgifter. Det sägs i flera källor att orgeln byggdes av Per Zacharias Strand, men när man tittar på orgeln själv står namnet E.A. Setterquist & Son på själva klaviaturkåpan. Setterquist var lärling hos P.Z. Strand och kan möjligen också ha renoverat orgeln vid ett senare tillfälle.

E.A. Setterquist & Son
Detaljer från kyrkorgeln som den ser ut idag. Som tidigare nämnts är orgelns egentliga byggherre osäker men här finns en ledtråd till en av Sveriges mest kända orgelbyggare. Setterquist gick dock som lärling hos Samuel Strand i Vingåker och arbetade sedan med Pehr Zacharias Strand i Stockholm på flera orglar. I Håtuna kyrka sägs det vara P.Z. Strand som är upphovsman till orgeln och möjligen kan Setterquist senare ha renoverat densamma och lagt till sitt namn.

Krucifix
Triumfkrucifixet på norra väggen är ett svenskt arbete från 1300-talets andra fjärdedel.

Interiör i huvuddelen
Utsikten i kyrkans mittskepp sett från dopfunten framme vid altaret. En fantastiskt vacker kyrka är det hur som helst.

Håtuna Kyrkoaltare
Ett mycket vacker altare med rika ornamenteringar och utsmyckningar. Altaruppsatsen skänktes till kyrkan 1674, dess oljemålning visar Jesus på korset. Jämter Maria och aposteln Johannes står även Moses och Johannes Döparen. Övre målningen visar gravläggningen av Jesus.

Bedbugs and Design

Design or Evolution?

There are a lot of people I have met on the Internet who thinks that the universe is designed. Myself, I do not. There is nothing in this world that to me is unquestionable evidence for design, not even the human body in all its marvelous chemistry and biology.

To me there is no thing as a soul or a spirit. We are what we are and our brains create the illusion of free will. I am an atheist and therefore I do not believe in any gods at all.

Recently there has been a discussion in which I was involved dealing with the design or not of the universe and I decided to write this little piece, perhaps it will give you something to think about. Perhaps not. Anyway, there are things in this universe that clearly look to me as if they where NOT designed by an omnipotent, omniscient just god.

The Bedbug

Cimex lectularius, the first of the two species I’d like to mention is equipped with a very long and sharp, hard penis which it uses to stab-rape females of its species and to ejaculate into the female body cavity—bypassing the usual genital opening in the female. The sperm travels through her blood stream to special receptacles where she can store it until she ovulates.

Xylocaris maculipennis has developed this method even further. The male of this species stab-rapes other males! In fact a male of this species may even be assaulted by another male while copulating with a female.

The sperm of the rapist enters the vas deferens of his male victim and is used by the victim during copulation. Which is not to say that the sperm of the rapist is injected directly into the raped male’s vas deferens with accuracy – the sperm simply ”migrates in the recipient’s blood to his testes”, ”and hence to the vas deferens tubules attached to his testes, where the rapist’s sperm is then pumped out of the penis of the raped male, and into the female.” [MacQuitty & Mound, Megabugs]

The Wasp

The ichneumon wasp is a lovely creation. It paralyses the caterpillars and lays its eggs inside them. Their larvae when developing will eat the caterpillar alive from the inside. Imagine the mind of the god which designed something like that. I wonder what he thought of.

My conclusion

Creationists may want to conclude that this is the creation of an all-loving, omnipotent being they call god, but I have a feeling that there is no such thing. This together with all the rest of the compelling evidence that biodiversity is a result from evolution.

Thanks to zawawa@space.net.au for his post to alt.atheism regarding this issue and this little article is based much on that.

Ref:

1. Adrian Forsyth, A Natural History of Sex.

2. MacQuitty & Mound, Megabugs.

3. Richard Dawkins, Climbing Mount Improbable