Etikettarkiv: FRA

FRA-spaning skjuts upp

fra

Riksdagens borgerliga majoritet har beslutat att skjuta upp starten för FRA:s kabelsignalspaning med 2 månader till den 1:a december i år.  Skälet anges vara att regeringens arbete med att göra kompletteringar till signalspaningslagen för att förbättra rättssäkerheten har dragit ut på tiden.

Från den första december måste dock teleoperatörerna föra över all trafik till särskilda knutpunkter där den kan bearbetas statistiskt och lagras för efteranalys.

För kommunikation som man inte önskar alla skall kunna läsa på vägen rekommenderas att titta på programpaketet gpg4win som gör det möjligt att kryptera all kommunikation över email med mera. Stark kryptografi är ett mycket användbart medel för att skydda den personliga integriteten och ju fler som bestämmer sig för att börja använda det rutinmässigt desto mindre konstigt och svårare blir det att utföra statistisk analys för de som skall övervaka oss.

Passa på innan det beslutas om att det skall bli olagligt att använda kryptering för personligt bruk!

Mina nycklar hittar du här.

Datalagringsdirektivet – Bodströms arv

I princip innebär förslaget att alla telekomoperatörer måste spara uppgifter om vem som gjort vad och kommunicerat med vem i minst 6 månaders tid.  Efter domen mot Pirate Bay har flera operatörer tagit många marknadsandelar genom att meddela att man inte lagrar uppgifter längre än absolut nödvändigt för att kunna sköta sin egen verksamhet.

Det blir nu slut med det. Regeringen antog i går en lagrådsremiss som innebär att telekomföretagen i enlighet med det europeiska datalagringsdirektivet måste spara sådana uppgifter i minst sex månader. Det har höjts röster mot den radering av uppgifter som vissa telekombolag utfört – inte mist från polisen som är rädd för att de skall bli utan möjlighet att använda uppgifterna i brottsbekämpningssyfte.

Det föreslås i lagrådsremissen att även misslyckade uppringningar och obsesvarade samtal skall lagras, på samma sätt skall även positionen för en mobiltelefon under hela samtalet, inte bara där det påbörjades, lagras. Denna lagrådsremiss är ett arbete som påbörjades av Thomas Bodström (S) inom EU för flera år sedan och har nu kommit i kapp oss, lagom till andra nya lagar som FRA-lagen, IPRED, domen mot The Pirate Bay-folket och är en kugge i en rad åtgärder som görs för att stärka inte minst skivbolagens ställning på marknaden.

Efter lagrådsremissen kommer en proposition som väntas antas i juni månad. Förmodligen blir lagen tvingande till hösten.

Do you want to know more? »

FRA-lagen kan kringgås

Jag tillhör personligen de som har haft åsikten att även om FRA-lagens utformning är under all kritik är det ändå bättre att det finns någon form av regelverk som klargör hur uppgifter som kommer fram från den militära underrättelsetjänsten får användas – eller snarare inte får användas av civila instanser i samhället utom i de fall det handlar om brott mot rikets säkerhet eller en del andra mycket allvarliga brott.

Den senaste tiden kan man dock återigen se en ändamålsglidning eftersom det numera står klart att man vill göra om FRA-lagen så att SÄPO av alla instanser skall kunna ta del av materialet på samma grunder som de kan utföra exempelvis telefonavlyssning efter domstolsbeslut.

Det var precis det här som lagen skulle skydda mot. SÄPO har en rätt brokig historia av att avlyssna medborgarna i landet som har i någon form avvikande åsikter som rör politik eller liknande. Ett exempel är IB-affären som avslöjades 1973 om hur man i strid med rådande grundlag spionerar på sina egna medborgare bland annat.

Det tycks mig som en oerhört dålig ide att på detta vis blanda militär underrättelsetjänsts arbete med en civil polisiär verksamhet även om den i vissa lägen ändå tangerar varandra men ibland så är det inte tillräckligt med endast ett domslut som ”vattentätt skott” mellan dessa parter. I hänvisning till rikets säkerhet finns det redan rätt mycket som får stå tillbaka vad gäller den personliga integriteten.

Detta kritiseras av bland annat Journalistförbundet och Sveriges Advokatsamfund som i hårda ordalag diskuterar bland annat att ett domslut i frågan skall skötas av en specialistdomstol där endast en domare med endast en part (FRA) sköter bedömningen och som sedan enväldigt skall besluta om information får överföras till exempelvis SÄPO – det finns naturligtvis stora risker som handlar om rättssäkerhet och integritet i detta. Dessutom riskerar man otillbörlig påverkan av den som fattar beslutet om den personen skall stå ensam ”i vägen” för det som SÄPO ser som sitt arbete. Domslutet kan dessutom inte överklagas av den det drabbar (eller någon annan part heller för den delen).

I det minsta kan man tycka att det borde vara en offentlig rättsinstans där allmänheten kan åtminstone kontrollera omfattningen av den övervakning man utför. Hela soppan blir bara märkligare och märkligare…